پروژه ها

خدمات طراحی - ساخت و مونتاژ تجهیزات

خدمات طراحی - ساخت و مونتاژ تجهیزات

خدمات ماشینکاری سبک و سنگین

خدمات ماشینکاری سبک و سنگین

خدمات پیمانکاری تعمیر و نصب تجهیزات کارخانجات

خدمات پیمانکاری تعمیر و نصب تجهیزات کارخانجات

خدمات رسوب زدایی مبدل های حرارتی

خدمات رسوبزدایی مبدل های حرارتی
اهواز – شهرک صنعتی شماره 3 – خیابان صنعت 4
شنبه تا جهارشنبه: 7:00-18:00